სექსუალური განათლება - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

სექსუალური განათლებაკურსის მიზანი:  მონაწილეთათვის სექსუალური განათლების ძირითადი  საკითხების გაცნობა, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია ბავშვების/მოზარდების განვითარებისა და აღზრდის  პროცესში.

სამიზნე ჯგუფი:

  • ბავშვებთან და მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტები (ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, სოციალური მუშაკი და ა.შ.);

  • მშობლები;

  • სხვა დაინტერესებული პირები.


კურსის ხანგრძლივობა: 5 დღე, 30 საკონტაქტო საათი
კურსის სილაბუსი:  pdf


კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სატრენინგო
კურსის (ხანგრძლივობისა და შინაარსის) გარკვეული მოდიფიცირება მსმენელთა
საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგების მიზნით.


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათებში შემდეგ ნომერზე 032 2 131644 ან მოგვწეროთ childrenofgeorgia1@gmail.com
Back to content