პროექტები - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

პროექტები

ჩვენს შესახებ

2005-2014 ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხების ადვოკატირება


2012-2013 ოჯახის მხარდამჭერი სერვისები


2010-2013 ბავშვზე ზრუნვის სისტემისა და მომსახურების გაძლიერება


2011-2013 ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა დეინსტიტუციონალიზაციისა და ბავშვის კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში


2012-2013 აზერბაიჯანის რეგიონალური პროექტი


2011-2012 დღის ცენტრების თანამშრომლების პროფესიული განვითარება


2011 - დღემდე, მოხალისეთა სერვისი - EVS


2011 ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიულ მომსახურებათა კვლევა


2010-2011 უკეთესი ცხოვრებისათვის


2010 დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის


2008- 2009 ფსიქოლოგიური დახმარება შიდა ქართლის მოსახლეობისთვის


2008-2009 ოჯახის მხარდამჭერი სერვისები


2009 სოციალური ინკლუზია თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისათვის


2009 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა განათლების მართვის ტრენინგი


2007-2008 სოციალურ ინკლუზიაზე დაფუძნებული ზრუნვის მოდელის შექმნა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის


2006-2007 კვლევა სოციალური ინკლუზიისათვის


2006-2007 ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტი (GABSI)


2006 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახებისათვის მომსახურების ჩამოყალიბება ზესტაფონში


2005-2006 პროექტი ,,ახალი ცხოვრების დასაწყისი”


1996-2000

Back to content